Menu

Privacy

Privacyverklaring

De Sint Maartenskliniek verwerkt persoonsgegevens en we doen er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Sint Maartenskliniek.

Wat kunt u zelf doen?

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.

Definities

Wij gebruiken bepaalde termen in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij hiermee bedoelen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en uw medische gegevens.
  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, raadplegen, wijzigen en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

1. Van wie verwerkt de Sint Maartenskliniek persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • patiënten
  • contactpersonen van patiënten
  • familieleden, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen
  • bezoekers van het ziekenhuis

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Veel medewerkers van de Sint Maartenskliniek, waaronder bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, verwerken persoonsgegevens. Waar wij in deze privacyverklaring spreken over de Sint Maartenskliniek, bedoelen wij alle afdelingen waar persoonsgegevens worden verwerkt. Formeel is de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek eindverantwoordelijk.

3. Waarvoor verwerkt de Sint Maartenskliniek persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een patiëntrelatie met u aan te kunnen gaan
Als u zich bij de Sint Maartenskliniek meldt met een zorgvraag, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Dat zijn voor de hand liggende gegevens zoals onder andere uw naam, adres en woonplaats maar ook de zorgvraag die u heeft.

b. Voor uw behandeling
Als u patiënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens of telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met u of uw contactpersoon te onderhouden, om u aan uw afspraak te herinneren of vragenlijsten voor kwaliteitsonderzoek te versturen.
Om als zorgverlener onze rol goed te kunnen vervullen, verwerken wij gegevens ten behoeve van uw diagnosestelling, behandeling, verpleging of verzorging; dit zijn gegevens over uw gezondheid en worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Verder verwerken wij alleen (bijzondere) persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Ook verwerken wij soms gegevens van familieleden, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen. Uw gegevens worden zonder uw toestemming aan derden verstrekt als deze derde partij een rol heeft bij de behandeling (bijvoorbeeld voor het doen van laboratoriumonderzoek elders).

c. Voor overleg met in- en externe behandelaren
Het kan voorkomen dat voor overleg contact moet worden opgenomen met een collega medisch specialist in de Sint Maartenskliniek of met een specialist uit een ander ziekenhuis. Ook kan het zijn dat u bijvoorbeeld doorverwezen bent door uw huisarts of een fysiotherapeut. In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld onderzoekresultaten.

d. Voor de financiële afhandeling van de geboden zorg
Ook hebben wij uw gegevens nodig om met u of met uw zorgverzekering de geboden zorg financieel af te handelen. Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Het gaat hierbij onder meer om gegevens die noodzakelijk zijn om declaraties te kunnen afhandelen. Een voorbeeld van gegevens die zorgverleners aan zorgverzekeraars moeten doorgeven, zijn de zogeheten diagnosebehandelcombinaties (DBC's). Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt.

e. Om uw en onze veiligheid te waarborgen
Wij maken gebruik van bewakingscamera's om uw en onze veiligheid te waarborgen.

f. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Soms moet de Sint Maartenskliniek gegevens delen vanwege een wettelijk voorschrift. Een voorbeeld hiervan is dat wij besmettelijke ziekten direct moeten melden bij de GGD. Daarbij worden ook persoonsgegevens van de betrokkene gedeeld.

g. Voor onze bedrijfsvoering
Als zorgverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze patiëntrelaties. Mede door het verwerken van uw gegevens kunnen wij voldoen aan (wettelijke vereiste) kwaliteitsregistraties.

h. Voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler in de Sint Maartenskliniek. Onderzoek is belangrijk om de medische zorg te verbeteren en de Sint Maartenskliniek wil hier een bijdrage aan leveren. Wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als er mensen zijn die eraan mee willen werken: patiënten die het goed vinden dat de arts bij hen een nieuwe behandeling onderzoekt. Voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek wordt altijd uw toestemming gevraagd.
We kunnen ook belangrijke informatie verkrijgen uit de gegevens die voor de routinezorg door ons worden vastgelegd. Het kan daarom zijn dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem en de onderzoeksgegevens zijn op geen enkele manier naar u te herleiden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat altijd bij uw behandelaar aangeven.

i. Gebruik en verbetering van onze website
De Sint Maartenskliniek gebruikt Hotjar om de behoeften van gebruikers van de website beter te begrijpen en om de service en ervaring online te optimaliseren. Hotjar is een tool die registreert hoe lang gebruikers op een pagina blijven, welke pagina’s er bezocht worden, waar op geklikt wordt en geeft ons de mogelijkheid om feedback te vragen. Hotjar verzamelt ook gegevens zoals een deel van het IP-adres en met welk apparaat de website bezocht wordt, waarbij gegevens in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen worden. Hotjar en de Sint Maartenskliniek gebruiken deze informatie nooit om een gebruiker te identificeren of om aan derden door te geven. Voor meer details zie Hotjars privacy policy. U kunt via deze opt-out voorkomen dat Hotjar uw profiel vastlegt.

4. Hoe gaat de Sint Maartenskliniek met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is, voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, bewaard. In het geval van medische gegevens is dat meestal 20 jaar. Uw patiëntendossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als er een andere wettelijke bewaartermijn voortvloeit uit andere wetgeving, als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij een chronische aandoening) of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders (bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziekten).

Binnen de Sint Maartenskliniek worden uw persoonsgegevens conform vigerende wet- en regelgeving beveiligd. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie delen met onbevoegden; ook niet na beëindiging van hun dienstverband.
Ook personen, die namens de Sint Maartenskliniek toegang hebben tot uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding. De Sint Maartenskliniek verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen voor haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst. Willen wij uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u na een medische behandeling medicijnen nodig heeft van de apotheek.

5. Welke regels gelden voor de Sint Maartenskliniek bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Sint Maartenskliniek onder meer gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, NEN 7510, 7512 en 7513.

6. Welke rechten heeft u?

Het recht op inzage en kopie van uw patiëntendossier.
U heeft recht op inzage en een kopie van uw patiëntendossier. Veel gegevens kunt u zelf bekijken via ‘mijnmaartenskliniek’. Is dat voor u onvoldoende? Verzoek uw arts dan om inzage. Op onze website leest u meer hierover en hoe u dat kunt doen.
In ieder geval wordt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek inzage in of kopie van uw dossier gegeven. De arts begeleidt u bij de inzage van het dossier.

Let wel, er wordt geen inzage in of kopie van (een deel van) het patiëntendossier verleend als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschaad. In uw dossier kunnen bijvoorbeeld gegevens staan van iemand anders, bijvoorbeeld uw partner. De arts beoordeelt of de persoonlijke levenssfeer van de ander door de inzage wordt geschonden en of het belang van de privacybescherming van de ander zwaarder weegt dan het belang van de patiënt op inzage in zijn patiëntendossier.

Het recht op correctie.
Dit correctierecht, het wordt ook wel het recht op rectificatie genoemd, is alléén mogelijk als de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn; bijvoorbeeld als er een verkeerde naam of adres in staat. Dit recht is niet bedoeld om indrukken, meningen of conclusies van hulpverleners, waar u het niet mee eens bent, te corrigeren. In dat geval is het altijd wel mogelijk uw eigen (afwijkende) verklaring aan uw dossier toe te laten voegen.

Het recht op vernietiging van (een gedeelte van) het patiëntendossier.
U heeft recht op vernietiging van een gedeelte of uw gehele dossier. Een verzoek daartoe wordt in beginsel gehonoreerd. Aan dit verzoek moet binnen drie maanden gehoor worden gegeven, tenzij er sprake is van een uitzondering op dit vernietigingsrecht. Bijvoorbeeld als het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander (bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte binnen de familie), of als dit volgens de wet niet is toegestaan.

Hoe maak ik gebruik van bovenstaande recht(en)?
U kunt hiervoor gebruik maken van de door ons opgestelde formulieren, die u kunt vinden op deze website. Klik hier en klik vervolgens op ‘downloads’ om een keuze te maken uit het juiste formulier.

7. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor algemene vragen over de verwerking van uw persoons- of medische gegevens door de Sint Maartenskliniek kunt u terecht bij de Functionaris voor gegevensbescherming. Ook bij klachten kunt u zich tot deze persoon wenden.

8. Kan de Sint Maartenskliniek dit document wijzigen?

Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De Sint Maartenskliniek zal de privacyverklaring aanpassen als er zaken in de verwerkingen veranderen, of als er andere verplichtingen ontstaan.

9. Contactgegevens

Functionaris voor de gegevensbescherming

Postadres: Sint Maartenskliniek, t.a.v. Functionaris gegevensbescherming, Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen
E-mailadres: privacy@maartenskliniek.nl
Telefoonnummer: 06 82 13 93 69

Deze privacyverklaring is herzien op 1 november 2019.